Ülke İsimlerinin Anlamları

Dünyadaki Tüm Ülkelerin İsimleri Bu 4 Temele Dayanıyor.Ülkenin yönsel durumu, pozsiyonu• Bulunduğu toprağa, coğrafyaya ait belirgin özellikler• Kurucu kabile, etnik grup• Önemli kişiÜlke isimlerinin anlamları o ülkede yaşayan halkın adından geliyor. 

Türkiye adı da keza Türklerin yaşadığı yer demek. Bu durumda Türk adının ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Türk ne demektir sorusuna iki cevap var: Güçlü ile türeyen, çoğalan. İkisi de makul. Ancak dünyadaki birçok halkın kendine verdiği ad (etnonim) kendi dillerinde yine “halk” anlamına gelen bir kelime oluyor.

 Mesela, Almanlar (Deutsch).Ülke isimlerinin en yaygın ikinci kaynağı ise coğrafi şekiller oluyor. 

Karadağ buna en güzel örnektir.Üçüncü yaygın kaynak ise özel ad oluyor. 

Bunlardan da en bilineni Filipinler (İspanya prensinin adı). 

Avrupa Ülke İsimlerinin Anlamları

İzlanda > Buz Ülkesi

İspanya > Tavşanı Bol Yer

İtalya > Genç Sığırın Ülkesi

Malta > Sığınak Yeri

Polonya > Tarla Halkı

Almanya > Halkın Toprağı

Norveç > Kuzey Yolu

Danimarka > Düz Sınır Yeri

Estonya > Kıyılılar

Ukrayna > Uç Topraklar

Moldova > Kara Irmak

Kosova > Kara Kuş Tarlası

Sırbistan > İnsanların Ülkesi

 Afrika

Mısır > Sınır

Cezayir > Adalar

Sudan > Zenciler Ülkesi

Etiyopya > Yanık Yüzler Ülkes

iGana > Kralın Ülkesi

Namibya > Engin Yer

Botsvana > Göçüp Gidenler

Madagaskar > Kutsal Toprak

Çad > Büyük Göl Ülkesi

Nijer > Irmaklar Irmağı

Burkina Faso > Dürüst İnsanlar Ülkesi

Mali > Suaygırı

Kenya > Beyazlık Dağı

Malavi > Alevler Ülkesi

AsyaTürkiye > Güçlüler (Çoğalanlar) Ülkesi

Kıbrıs > Bakır Adası

Gürcistan > Kurt Ülkesi

Lübnan > Ak Zirveler

Irak > Suyun Ötesi

Azerbaycan > Ateş Korur

Kuveyt > Hisar

Ürdün > Denize İniş

Bahreyn > İki Deniz

İsrail > Tanrı’yla Güreşen

Yemen > Güney Memleketi

Pakistan > Saflar Ülkesi

Özbekistan > Özgürler Ülkesi

Afganistan > Dağlık Ülke

Kırgızistan > Kırk Boy Ülkesi

Kazakistan > Durulan Yer

Çin > Merkezi Krallık

Butan > Gök Gürültüsü Ejderinin Ülkesi

Kore > Yüce ve Güzel

Kamboçya > Kent

Sri Lanka > Kutsanmış Ada

Singapur > Aslan Şehri

Maldivler > Adaların Tacı

Malezya > Dağ Şehri

Endonezya > Hint Adaları

Filipinler > Asturias Prensi Philip’in Ülkesi

Japonya > Doğan Güneşin Ülkesi

 Amerika

Kanada > Köy

Meksika > Ayın Göbek Deliğinde

Bahamalar > Sığ Deniz Ülkesi

Küba > Orta Yer

Kosta Rika > Zengin Kıyı

Panama > Bereketli Balık Yeri

Nikaragua > Su Kenarındaki Toprak

 Venezuela > Küçük Venedik

Brezilya > Amber Gibi Kızıl

Peru > Irmak Ülkesi

Kolombiya > Kolomb’un Ülkesi

Paraguay > Irmak Boyunda Doğanlar

Uruguay > Kuş Kuyruğu

Arjantin > Gümüş Irmağın Yanındaki Ülke

Şili > Karanın Bittiği Yer

Okyanusya

Avustralya > Güney Toprakları

Yeni Zelanda > Uzun Beyaz Bulut Ülkesi

Palau > Ada Köyü

Mikronezya > Küçük Adalar

Papua Yeni Gine > Kıvırcık Saçlı İnsanlar

Vanuatu > Ebediyen Bizim Topraklar

Nauru > Plaja Gidiyorum

Azerbaycan

Azerbaycan adının kaynağı, Farsça’daki ‘azer’ (ateş) ve ‘baykan’ (bekçi) sözcükleridir; ‘ateş bekçisi’ odlar yurdu anlamına gelir. Azerbaycan’ın tarihsel topraklarının bir kısmı Gürcistan, Ermenistan, Rusya federasyonu ve İran arasında paylaşılmıştır. Tarihsel Azerbaycan toprağı Derbent, Ruslar tarafından Azerbaycan’dan alınıp Dağıstan’a bağlanmıştır.Borçalı:Tarihsel Türk toprağı Borçalı, bugün Gürcistan sınırları içinde olan bir Türk bölgesidir. Borçalı bölgesi bugün Rustavi merkezli ‘Kvemo Kartli’ bölgesine bağlıdır. Nüfusu tahmini olarak 500.000 kadardır. Ahalisinin büyük çoğunluğu Karapapak/Terekeme boyundan olan Azerbaycan Türkleridir. 18.asırda Borçalıda ‘Sultanlık’ ilan edilmiştir. 19.asırda ise bölge Rus işgaline uğramıştır. Sovyet Rusya burayı Sovyet Gürcistanına vermiştir. Gürcüstan müstakil olunca yine Gürcüstan sınırları içinde kalmıştır.1813 yılında yapılan Gülistan ve arkasından 1828 yılında yapılan Türkmençay anlaşmalarıyla bugünkü, daha doğrusu 1990’lara kadar varlığını koruyan Rus-İran sınırı çizilmiştir. 1828 yılında imzalanan Türkmençay anlaşması, bir yıl sonra 1829 yılında imzalanan Edirne Anlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu’na da onaylatılarak uluslar arası bir anlaşma haline gelmiştir. Genel olarak ifade edecek olursak, Türkmençay anlaşması ile Bakü merkezli Kuzey Azerbaycan Rusya’da kalırken, Tebriz merkezli Güney Azerbaycan İran’ın egemenliği altına girmiştir.Tarihi Azerbaycan topraklarında Ermenistanı kuran güç Ruslardır. Bugün Azerbaycanın kuzeyi bağımsız olurken, Güney Azerbaycan’daki İran işgali 1828 yılından beri yaklaşık iki asırdır resmen ve fiilen sürmektedir.Kazakistan:Kazakistan, Kazak ülkesi demektir. Kazak sözcüğü ‘başkaldıran’ demektir.

Kırgızistan
Kırgızistan, Kırgız ülkesi demektir. Kırgız sözcüğü “kır-ges, kır uguz” sözünden kısaltılarak ifade ettiklerini bunun yanı sıra “kırk cüz”, “kırk uguz”, “kırk kız” ve “kırk usun” şeklinde de ifade edilmiştir.Kırgız kelimesi “kırk yoz” (kırk uruu-boy) anlamını ifade etmektedir.Manas Destanı, Kırgız Türkleri’nin millî destanıdır. Müslüman Kırgızlarla Putperest Kalmuklar arasındaki mücadeleleri anlatır. Destan üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Manas, oğlu Semetey ve torunu Seytek ile ilgili bölümlerdir.Destanın derlenen en hacimli şekli Sayakbay Karalayev’in Manas-Semetey-Seytek üçlemesi olup 500.500 dizedir. Destanın çeşitli Manasçılardan derlenen 60’tan fazla anlatımının toplam dize sayısının 1.500.000 olduğu kaydedilmektedir.

Özbekistan
Özbekistan adı tarihi kaynaklara göre Altunordu Beyi Özbek’in adından gelmektedir. Özbek Han 1313–1340’ta Altunordu Devleti’nin başına geçer. Yine tarihi kaynaklara göre bu birliğe Özbekler denir. Daha sonra da bu kelime belli bir Türk topluluğunun adı olarak kullanılır.

Türkiye

”Türk” ya da “Türük” sözcüklerinin tarihte bilinen ilk kullanımına Orta Asya’da Göktürkler tarafından Göktürk alfabesi kullanılarak sekizinci yüzyılda dikilen Orhun Yazıtları’nda rastlandı. Sözcüğün günümüzdeki halinin orijinali ilk kez 12. yüzyılda İtalyanlar tarafından Orta Çağ Latincesi kullanılarak Turchia veya Turcmenia şekillerinde oluşturuldu. Bunların yanı sıra Orta Çağ’ın Alman seyyahları bölgeyi Turkei veya Tirkenland şeklinde, Fransızlar ise Turquie şeklinde andı.Sözcüğün Yunanca soydaşı Tourkia, Bizans imparatoru ve bilgini VII. Konstantin Porfirogennetos tarafından De Administrando Imperio kitabında kullanıldı. Ancak imparator buradaki “Türk” kullanımlarıyla Macarları kastetti. Benzer şekilde Bizans kaynakları, Karadeniz ile Hazar Denizi’nin kuzeyinde ömür süren bir Türk devleti olan Hazar Kağanlığı için de Tourkia (Türklerin ülkesi) sözcüğünü kullandı. Osmanlı İmparatorluğu ise kendi çağdaşı olan diğer ülkeler tarafından zaman zaman Türkiye veya Türk İmparatorluğu şeklinde anıldı.

Türkmenistan

Türkmenistan, Türkmen ülkesi anlamına gelir. Türkmen ise, Türk sözcüğüne abartma anlamı veren -men ekinin gelmesiyle olmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti

Kıbrıs, bakır anlamına gelir. Ada üzerinde çağlar boyunca bakır çıkartılıp işletildiğinden dolayı bu ismi almıştır.

Japonya

Japonlar ülkelerine ‘Nippon’ derler. Bu, ‘güneşin doğduğu ülke’ anlamına gelmektedir. Kelimenin Çincesi ‘Japuen’ şeklindedir ve dünyaya bu şekliyle yayılır: Japonya. 

Pakistan

Pakistan’ Urdu ve Fars dilinde ‘Pak(arı, saf, temiz) ülke’ anlamına gelmektedir. İlk olarak ‘PAKİSTAN’ sözcüğü Choudhary Rahmat Ali tarafından 1934 yılında telaffuz edilmiş ve Birleşik Krallık’ın eski Hindistan sömürgesinin 5 eski eyaletinin harflerinden türetilmiştir. P- Pencap
A- Afganya (ülkenin Kuzeybatı bölgesi)
K- Keşmir
İ- İslam veya İndus nehri
S- Sind
TAN – BelucisTAN

Maldivler

Maldiv’ ismi ise Hintçe’deki ‘mahal’ (saray) ve ‘diva’ (ada) kelimelerinden oluşturulmuştur. Bahsedilen ‘saray adası’, bugünkü başkenti Malé’dir. Eskiden sultanlar burada sarayda otururdu.

Bolivya

Adını büyük özgürlük savaşçısı ve bu ülkenin ilk devlet başkanı olan Simón Bolívar’ın adından alır.

Cezayir

Cezayir’ adının kökeni için kaynaklar farklı şeyler söylüyor. Arapça’da ‘yarımada’ anlamına gelen ‘cezîre’ sözcüğünden geldiği düşünenler var. Ayrıca Osmanlı Devleti zamanında suçlular bazen ülkenin en uzak, ücra yerlerine sürgün edilirdi. Bunlardan birisi de Cezayir’di. Cezayir ismi “ceza yeri” sözcüğünün zamanla değişime uğrayıp bu hale geldiği düşünülüyor.

Ukrayna

Ukrayna dilinde “sınır toprakları, sınır ülkesi” anlamına gelmektedir. Önceden beri Rusların batıdaki en önemli sınırları bu topraklar üzerinde bulunuyordu. Bu nedenle bu ismi almış olduğu düşünülmektedir.

 Macaristan

Macaristan kendisine resmi olarak Magyarorszag (Magyar: Macar; orszag: ülke) yani “Macarların Ülkesi” anlamına gelen ismi kullanmaktadır. Ancak batılı ülkeler Macaristan için “Hunların Devleti” anlamına gelen “Hungary” kullanılıyor. ’on okçu’’ anlamına gelen ‘’onogur’’ sözcüğünden geldiği tahmin ediliyor.

Lübnan

:branîce bir isimdir ve “beyaz dağlar” demektir. Lübnan Dağları eteklerindeki karlar 12 ay boyunca erimediği için bu coğrafyaya ‘Lübnan’ denmiştir.

Avusturya

Ülke kendisine “Österreich” ismini vermektedir. Almanca’da “öster” sözcüğü “doğu” anlamına gelmektedir. “Reich” sözcüğü ise yine Almanca’da “krallık, devlet” anlamlarına gelmektedir. Yani Avusturya ismi “doğu krallığı” anlamına gelmektedir.

Yemen

İsminin kökeni, Arapça’daki ‘yemin‘ sözcüğüdür. Bu sözcük Arapça’da iki ayrı anlamda kullanılır; ‘mutlu’ ve ‘hukuk’.

 İngiltere

İngiliz toplumunun kökeni Anglo’lara dayanmaktadır. Sözcük etimolojik olarak Anglo + terra (toprak) olarak türetilmiştir. Yani İngiltere ismi Anglo Toprakları anlamına gelmektedir.

Bahreyn

Bahr sözcüğü Arapça’da deniz anlamına gelir. -eyn sözcüğü ise iki anlamına gelir. Yani Bahreyn ismi “iki deniz” anlamına gelmektedir.

 İran

İran’, isim olarak ‘Aryan’ isminden gelmedir. ‘Aryan’ (Arîyan), yani ‘Arî ırktan olan’, ‘Hind – Avrupa dil ailesinden gelen milletler’ anlamındadır.

Fransa

Fransa’nın ismi de aynı bölgede daha önce yaşamış olan ve Fransızların atası olarak bilinen Frank’lardan gelmektedir.

Katar

Katar’ isminin kökeni, Arapça’da ‘çıkartmak, uzaklaştırmak, değerlendirmek’ gibi anlamlara gelen ‘kat’ sözcüğüdür.

 Norveç

Ülkenin ismi “Kuzey ülkesi” anlamına gelmektedir. Diğer bir kaynağa göre Norveçliler ülkelerine ‘Norge’ derler. Bu sözcük, denizcilerin parolasıydı. ‘Norge’, bu dilde ‘Kuzeye! Daha kuzeye! Daima kuzeye!’ anlamlarını taşımaktadır.

Umman

Hint Okyanusu kıyısındaki Umman, Arapçada “engin denizler” anlamına gelen kelimeden almış adını…

Sri  Lanka

Eski toplumlar tarafından efsanevi bir yer olarak görülen, Hindistan’ın güneyindeki ada Sri Lanka bu ismi 1972 yılında almış. Bazı kaynaklarda “debdebeli, şaşaalı ada” anlamına geldiği ifade edilen ülkenin adı “büyük ülke” ya da “güzel ülke” olarak da tercüme edilebiliyor.

Bangladeş

“Bungalov” kelimesinin Bangladeş ülkesinden geldiğini biliyor muydunuz? Nedeni bu evlerin Bangladeş evlerine benzemesi… Bangladeş adı ise Bengal dilinde “Bengal ülkesi” demek oluyor.: 

Suudi Arabistan:

Suudi Arabistan ismini, 18. yüzyıldan itibaren ülkeye hakim olan ve krallığı oluşturan “Suud” ailesinden almıştır. Suudi aslında bir ailenin ismidir.

Amerika Birleşik Devletleri

Kıtaya bilinen ilk ayak basan kâşif Kristof Kolomb. Buna karşılık Amerika adını buranın yeni bir kıta olduğunu keşfeden Amerigo Vespuci’den alıyor.

 Finlandiya

İskandinav coğrafyasının baş döndüren ülkelerinden Finlandiya’nın ismi ‘’Fin diyarı’’ anlamına geliyor ve bu adın kökeninin ‘’balıkpulu’’ anlamındaki ‘’finna’’ sözcüğüne dayandığı düşünülüyor

.Malta

Orta Akdeniz’de takımadalardan meydana gelen Malta’nın ismi Antik Yunan diline dayanıyor. ‘’Arı’’ ve ‘’bal’’ anlamlarına gelen ‘’melitta’’ ve ‘’meli’’ sözcüklerinin zaman içinde Malta olarak anılmaya başlandığı düşünülüyor.

Singapur

Sakız çiğnemek gibi ilginç kurallarıyla bilinen Singapur dünyanın en küçük ve düzenli ülkelerinden. Singapur’un ismi Malay dilinde ‘’Singa Pura’’ yani ‘’aslanlar şehri’’ demek.

Afganistan

Anlamı ‘Afgan ülkesi’dir. Afgan sözcüğü ise burada yaşayan halk olan Peştilerin Farsçadaki adıdır.

Almanya

 Almanlar kendilerine ‘Deutsch’, Almanya’ya da ‘Deutschland’ derler. ‘Deutsch’ (Alman) kelimesinin kökeni, Eski Almancada ‘halk’ anlamına gelen ‘diota’ sözcüğüdür. Gotçadaki ‘thiuda’ ve Cermencedeki ‘theude’ sözcükleri de aynı anlamda kullanılıyordu. Buradaki ‘land’ ise yer, toprak, diyar anlamındadır. Bizim kullandığımız Alman sözcüğü ise, Fransızcadaki “Allemand” (< Alamanni) sözünden gelmektedir. Almanca olan Germann (Ger: tüm + mann: insanlar, adamlar = Tüm insanlar) sözcüğünün Fransızcaya çevrilmişidir.

Andorra

 Navarresçedeki ‘andurrial’ sözcüğünden doğmuştur ve ‘çalı–çırpı ile bezenmiş toprak’ demektir.Angola: Adını eski bir krallık olan Ngola Krallığı’ndan alır.
Arjantin

Arjantin (Argentina) adı, Latince ‘gümüş ülke’ demektir. Nitekim ülkenin en başta gelen ırmaklarından birinin adı da ‘Río de la Plata’ olup, İspanyolcada ‘gümüş ırmak’ demektir.
Arnavutluk

Arnavutlar ülkelerine ‘Shkipërie’ derler. Bu isim onların dilinde ‘kartal ülkesi’ anlamına gelir. Kırmızı Arnavutluk bayrağının üzerinde de çift başlı kara kartal vardır. Arnavut sözcüğü, dilimize Yunancadaki arvanítis sözünden geçmiştir. Arnavutların ataları olan İlliryalılar kendilerine ‘yapan, eden, çalışan’ anlamında Arber/Arben demişlerdir. Bu ad Doğu Romalılarca Arnavit olarak ulusun adı diye kullanılmıştır.
Avustralya

Ülkeye ilk ayak basan Hollandalılar, buraya ‘Yeni Hollanda’ adını verdiler. Sonra bu topraklara Latincede ‘keşfedilmemiş güney ülkesi’ anlamına gelen ‘Terra Australis Incognita’ adı verildi. 19. yyda bu ad kısaltılarak ‘Australia’ (Avustralya) biçimini aldı.

Bahama Adaları

İspanyolcada ‘düz deniz, alçak deniz’ anlamına gelen ‘baja mar’ ifadesinden gelmedir.

Barbados

 İspanyolcada ‘sakallı’ demektir. Bu ad İspanyol gemicilerce burada yetişen ünlü incir ağaçlarının çok kıllı olan yapraklarından dolayı verildi.
Belçika

 Romalılar, Belçika’da yaşayan Kelt–Cermen halka ‘Belgae’ diyorlardı ve burada ‘Gallia Belgica’ adında bir il kurmuşlardı. ‘België’ (Belçika) adı buradan geliyor. Belgae, bu bölgede yaşayan Galyalı topluluğun adı idi. Anlamı, “çok öfkeli olan”dır.
Belize

 Kızılderili dilinde ‘çamurlu su’ demektir. Bir görüşe göre ise ‘Belize’, Peter Wallace isminin İspanyolca okunuşudur.
Benin

 Adını 13–19. yy’lardaki Benin Krallığından alır. Bu krallığın topraklarının büyük bir kısmı, bugünkü Nijerya’daydı. Benin’in 1975ten önceki adı ‘Dahomey’ idi.
Bhutan

 Sanskrit dilindeki ‘Bhotia’ (Tibet) ve ‘anta’ (son) sözcüklerinden oluşma bir isimdir ve ‘Tibetin sonu’ (Tibet ülkesinin bittiği yer) anlamına gelmektedir. Bhutanlılar, 9. yy’da Tibetten buraya gelmişlerdir. ‘Bod’, Tibet İmparatorluğunun eski bir adıdır. Bhutanın bugünkü özgün adı olan ‘Druk-Yul’ ise kendi dillerinde ‘canavarlar ülkesi’ demektir. Nitekim kırmızı–turunculu Bhutan bayrağının üzerinde de canavar çizimi vardır.

Bolivya

 Adını bu ülkenin ilk devlet başkanı olan Simón Bolívar’ın adından alır.
Bosna-Hersek

 Adını başkent Saraybosnadan geçen Bosna Irmağı ile ‘hükümdarlık’ anlamına gelen ‘herzegowina’ sözcüğünden alır.
Botsvana

 Botsvana’nın adındaki ‘bo’ sözcüğü Tısvana (Tswana) dilinde ‘halk’ demektir. Bu durumda ‘Botsvana’, bu dilde ‘Tıvana halkı’ anlamındadır.
Brezilya

 Brezilya (Brasìl), Amazon Ormanlarında yetişen ve kırmızı renkli olan bir ağacın kızılderili dilindeki adıdır. Bu ağaç, Portekiz sömürücülüğünün ilk on yılında, dışarıya götürülen en önemli üründü. Portekizliler bu ülkeden söz ettiklerinde bunu bu ağacın adını anarak yaptıkları için, ağacın adı, ülkenin adı oldu.
Britanya

 Avrupanın en büyük adası olan Britanya’nın 18. yy’dan beri adı böyledir. Ancak bu ad, çok eskilerden beri kullanılır. Galliler ve Romalılar, Kelt halkının yaşadığı bu adaya ‘Britanni’ diyorlardı. Bu isim, Keltçede ‘karışık renkli’ anlamına gelen ‘brith’ sözcüğünden türemedir. Öteden beri buranın halkı, bir gelenek olarak vücûdlarını boyayıp karışık renkli yapıyorlardı.
Brunei

 Adı, Sanskritçedeki ‘bhumi’ (ülke, bölge) sözcüğünden gelmedir.
Bulgaristan

 Bulgar sözcüğü ile ilgili türlü savlar vardır. Bunlardan biri Volga Irmağı’ndan geldiğidir. ‘Volga eri’ anlamında olduğudur.
Burkina Faso

 Adı Suaheli dilindedir. ‘Burkina’ sözcüğü ‘dürüst insanlar’ anlamına gelirken, ‘faso’ sözcüğü ise ‘ülke’ (baba yurdu) demektir. ‘Faso’ kelimesi, ‘fa’ (baba, ata) ve ‘so’ (köy) sözcüklerinden oluşan birleşik bir sözcüktür.
Burma (Myanmar)

 Adı, Bama halkından gelir. Bu halkın diğer bir adı da Myanmah’dır.
Burundi

Adındaki ‘bu’ sözcüğü yerel dilde ‘ülke’ demektir. ‘Rundi’ ise ‘Ruanda’dır. Demeli, ‘Burundi’, anlam olarak ‘Ruanda ülkesi’ demektir.
Cebelitarık

 Gerçek adı Arapçada ‘Tarık Dağı’ anlamına gelen ‘Cebel-i Tarik’ olan Cebelitarık’a Avrupalılar ‘Gibraltar’ der. Adını İspanya üzerinden Avrupa’ya ilk geçen Arap komutanı olan Tarik ibn-i Ziyâd’dan alır

.Cibuti

 Adının kökeni Afarî dilindeki ‘gabouti’ sözcüğüdür. Anlamı, ‘palmiye yapraklarından yapılmış minder’dir.
Çek Cumhuriyeti

Adını Çek halkından alır. Çek sözcüğü, ‘erkek akraba’ demektir.
Çin

Çinliler ülkelerine ‘Zhông-Hu’ derler. Bu ad, ‘Orta İmparatorluğu’ demektir. Çinliler kendi ülkelerini ‘dünyanın merkezi’ olarak gördükleri için ülkelerine bu adı vermişlerdir. Çin sözcüğü, Sanskritçedeki Cīna sözünden gelmektedir. Seramik (çini) anlamındadır.
Danimarka

 Adını Hıristiyanlık öncesi kralları olan Dan’ın adından almıştır. Adındaki –mark eki ise ‘sınır toprağı’ anlamındadır. ‘Dan’ın hükmettiği sınırlar’ anlamına gelmektedir.
Dominik Cumhuriyeti

 Adını Dominika ile aynı nedenden ötürü almıştır.
Dominika

 Adı, İspanyolcadaki ‘domingo’ ve Latincedeki ‘dies dominica’ sözcüklerinden gelmedir ve ‘Pazar’ demektir. Ada, Kolomb tarafından 3 Kasım 1493’te, Hıristiyanlarca kutsal olan Pazar günü bulunduğu için bu adı almıştır.
Ekvator Ginesi

 Adını ekvatordan alır, ancak ekvator üzerinde değildir, ekvatorun biraz kuzeyindedir. ‘Gine’ ise ‘kara insanlar’ demektir.
Ekvator

 Adını bu ülkeden geçen ekvator enleminden alır. Ekvator sözcüğü ise Equator sözcüğünün İspanyolcasından gelir. Anlamı, ‘eşit olarak ikiye bölen’dir.
El Salvador

 İspanyolcada ‘kurtarıcı’ demektir ve burada kastedilen kurtarıcı, Hz. İsa’dır. İspanyollar 1524’te yalnızca bir liman için kullandıkları bu ad, sonradan ülkenin adı oldu.
Endonezya

Endonezya (Indonesia), Yunanca ‘Hindistan Adaları’ demektir.

Eritre

 Kızıldeniz kıyısındaki ‘Eritre’ ülkesinin adı, Yunancadaki ‘Erythra Thalassa’ adından gelmedir ve ‘Kızıldeniz’ demektir.
Ermenistan

Ermeniler ülkelerine ‘Hayik’ diyorlar. Ermenî halkının ilk krallarından biri olan Hayt, halkına kendi adını veriyor. Bir aile adıdır. Ermeni sözcüğü ise, Aram sözcüğünden gelmedir. Aram, Yunancada Hayik’in adıdır.
Estonya

 Adını, ‘Aesti’ adındaki kişiden alır.
Etiyopya

 Adının kökeni, Eski Yunancada ‘kara derili insan’ anlamına gelen ‘aethiops’ sözcüğüdür.
Fas

 Faslılar ülkelerine ‘Mağrib’ derler. Arapçadır ve ‘batı’ demektir. Türkçede Fas denmesinin nedeni, Fez adındaki kenttir. Bu kentin adı ile anılır.
Fildişi Sahili

Bir zamanlar fildişi, denizaşırı ticarette Afrika’nın en büyük geçim kaynağı olduğu için bu ülkeye ‘Fildişi Sahili’ dendi.
Filipinler

 Adı bu ülkeye, Güney Asya’nın tek hristiyan ülkesi olduğu için, hristiyanlarca ele geçirilince, İspanya Kralı II. Philippin adından dolayı verilmiştir.

Gabon

 Portekizliler 15. yy’da Gabon kıyılarına ulaştıklarında, Mbé Nehrinin okyanusa döküldüğü noktaya ‘kukuleta mantosu’ anlamında ‘Gabão’ adını verdiler. Bu isim, sonradan ‘Gabon’ ülkesinin adı oldu.
Gambiya

Adını Gambiya Irmağı’ndan alır.
Gana

 Adını eski Batı Sudanlı Gana İmparatorluğu’ndan alıyor. Ancak ilginçtir; şimdiki Gana, bu imparatorluğa hiçbir zaman ait olmamıştı.
Gine

 Berbericedeki ‘aguinaoui’ (kara) veya ‘tuareg aginaw’ (kara insanlar) sözcükleri, ülke adının kaynağıdır. ‘Guinea’ (Gine) , ayrıca bu dilde ‘altın sikke’ demektir.
Gine-Bissao

 Adının sonuna, yalnızca Gine ülkesinden ayırt edebilmek için, başkentin adı eklenerek (Bissao) oluşturulmuştur.
Grenada

 Adını İspanya’nın Endülüs topraklarındaki ‘Granada’ şehrinden alıyor. Anlamı nardır.
Guatemala

 Kızılderili dilinde bir addır. ‘Guatemala’, Kızılderili dilinin bir lehçesinde ‘ağaçlar ülkesi’ demekken, başka bir lehçesinde ise ‘suyun fışkırdığı dağ’ demektir.
Guyana

 Kızılderili dilinde ‘çok su ülkesi’ demektir. Kızılderililerde ayrıca ‘guainázes’ sözcüğü vardır ve bu da ‘değerli halk’ (değerli insanlar) anlamına gelir.
Güney Afrika Cumhuriyeti

Afrika’nın en güneyinde olduğu için bu adı almıştır.
Gürcistan

 Gürcü sözcüğü, Yunancada ‘tarımla uğraşan’ anlamına gelmektedir.
Haiti

 Adı Aruak (Arawak) dilinde bir sözcüktür ve ‘yüksek ülke’ demektir. Haiti’nin üçte ikisi dört ayrı dağla kaplıdır.

Hindistan

 Hindistanlılar ülkelerine ‘Bharat’ derler. Ancak tüm dünya onlara ‘Hindistan’ (India, Inde) diyor. Bu ad, İndus Nehrinden geliyor. Eski Farsçada Hinduš, Sanskritçede Sindhu diye geçer. Hindistan sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir ve “Hindusluların ülkesi” demektir. Hintlilerin ülkelerine verdikleri Bharat adı ise eski efsanevi krallarından biri olan Bharata’dan gelmekte. “Sevgiyle anılan” demektir. Kendilerini onun soyundan saymaktadırlar.
Hollanda

 Yarıya yakını deniz düzeyinin altında olan Hollanda’nın özgün adı olan ‘Nederland’, ‘alçak ülke’ anlamına geliyor. Ülkede bir tane bile dağ yoktur, topraklarının çoğu sonradan su üzerine ekilmiş ve böylelikle ülke büyütülmüştür. Hollanda adı ise, Flamanca olan holtland sözünden gelir. Anlamı, ‘ağaçlı yer’dir.
Honduras: İspanyolcada ‘derinlikler’ demektir.
Irak

 Arapçada ‘kıyı’ ve ‘alçak ülke’ olmak üzere iki ayrı anlamı vardır. Bu ülkeye bu adın, ikinci anlamından dolayı verildiği olasılığı daha yüksektir.

İrlanda

 İrlandalılar ülkelerine ‘Eire’ derler. Bu ismin kökeni, Keltçedeki ‘erin’ sözcüğüdür ve ‘yeşil ada’ demektir. Bu sözcüğün dilimize uyarlanmış biçimi İrlanda’dır.
İskoçya

 İskoç (Scotch/Scot) sözcüğünün İskit sözcüğünden geldiği düşünülmektedir. Bazı İskoçlar, İskitleri ataları saymaktadırlar.
İspanya

 İspanya (España), Föncede ‘tavşanlar sahili’ anlamına gelen ‘hispania’ sözünden gelmedir.
İsrail: Hz. Yakup peygamberin adıdır. Anlamı, ‘Tanrı için çabalayaın’dır.
İsveç 

Eski Cermen dillerinde ‘seçilmiş’ demektir.
İsviçre

Üç dili olan İsviçrenin Almanca adı ‘Schweiz’, Fransızca adı ‘Suisse’, İtalyanca adı ‘Svizzera’dır. Ülke, adını ülkenin ortasındaki ‘Schwyz’ kantonu ve şehrinden alır. İsviçrenin bir adı da ‘Helvestika’ olup, ülkenin uluslararası trafik işareti olan ‘CH’, bu Helvestika Konfederasyonu’nundan gelir. İsviçre sözcüğü, Schweiz sözcüğünün dilimizde aldığı biçimden gelir.
İtalya

 Adını Romalılar zamanında yaşayan İtaliklerden alıyor. Anlamı, ‘sığırlar ülkesi’dir.
İzlanda: İzlanda (Ísland) ‘buz ülkesi’ demektir.
Jamaika: Adının kökeni Aruak dilindeki ‘Xaymaca’ sözcüğüdür ve ‘pınarlar ülkesi’ demektir.
Japonya: Japonlar ülkelerine ‘Nippon’ derler. Bu, ‘güneşin doğduğu ülke’ demektir. Sözcüğün Çincesi ‘Japuen’ şeklindedir ve dünyaya bu şekliyle yayılmıştır.
Kamboçya: Sanskritçe ‘altın ülke’ demektir.
Kamerun: Portekizcede ‘karides’ anlamına gelen ‘camaroes’ sözcüğünden gelmedir. Bu ülkedeki Wuri Irmağı’nda çok karides bulunduğu için, Fernando Póo, 1472’de ırmağın adını ‘Rio dos Camaroes’ (Karides Irmağı) olarak değiştirdi. Bu ad sonra bu ülkenin adı oldu.Kanada: Adı, ya bir Eskimo dili olan İrokuois dilindeki ‘kanada’ (köy) sözcüğünden, ya da Kızılderili dilindeki ‘kanatta’ (şapka) sözcüğünden geliyor. Çünkü Eskimolar için yurt olan bu topraklar, onlar için ‘köy’dür, köyleridir. Kızılderililer için ise yaşadıkları toprakların en kuzeyidir, demeli ‘şapka’dır.
Kap Verde (Cape Verde): Portekizcedeki ‘cabo verde’ (yeşil burun) sözünden gelir. Eskiden ülkemizdeki atlaslarda bu ülkenin adı olarak ‘Yeşilburun Adaları’ yazılırdı, ama sonra nedense ‘Kap Verde’ diye yazmaya başladılar.Kenya: Adının kökeni Kambas dilindeki ‘kima ja kegnia’ ifadesidir ve ‘beyaz dağ’ demektir. Burada söz edilen, tepesi kardan dolayı her zaman beyaz olan, bu ülkede bulunan ve Afrika’nın en yüksek dağı olan (5895 m) Kilimanjaro Dağı’dır.
Kıbrıs: Yunanca ismi ‘Kipros’tur ve ‘bakır’ demektir. Ada üzerinde uzun çağlardır bakır çıkartılıp işletiliyor.
Kolombiya: Adını Christoph Colombdan alır. Bu ad Kolomb’dan 400 yıl sonra ülkeye verildi.
Komor Adaları: Arapçadaki ‘kumr’ kelimesinin çoğuludur ve ‘küçük ay adaları’ demektir.
Kore: Adı, Kore dilinde ‘sabahın sessizliği’ demektir. Ayrıca bu topraklarda bir zamanlar Koryo İmparatorluğu vardı. ‘Koryo’ sözcüğü ‘yüksek derecede güzelliklerle dolu ülke’ demektir.
Kosta Rika: İspanyolcada ‘zengin sahil’ demektir.
Kuveyt: Arapçada ‘küçük liman’ demektir, ‘kut’ (liman) sözcüğünden gelmedir.
Küba: Adının anlamı ‘şeker adası’dır. Ülke, şeker kamışıyla ünlüdür.
Laos: Adını, kazıklar üzerinde tahtadan ve Hint kamışından evler yapıp bu evlerde oturan ‘Lao’ halkından alır.
Lesotho: Adı, ‘Sotho dilini konuşan halk’ demektir. ‘Sotho’ ise sözcük olarak ‘çok çok batıda yurt edinmiş’ anlamına gelir.
Liberya: İngilizcedir ve ‘özgür ülke’ demektir.
Libya: Adının kökeni, Eski Mısır dilindeki ‘lebu’ sözcüğüdür. Mısırlılar, önce batı tarafındaki Berber kavimleri için, sonra da tüm Kuzey Afrika kıyıları için bu ismi kullandılar.
Liechtenstein: Almanca ‘hafif taş’ anlamına gelen ‘leichter Stein’ ifadesinden türeme ‘Liechtenstein’, Avusturya’nın başkenti Viyana’nın güneyinde bulunan Liechtenstein Kalesinden yönetilen ve 1719 yılında ‘Liechtenstein’ adını alan prensliğin adıdır.
Lübnan: İbranice bir addır ve ‘beyaz dağlar’ demektir. Lübnan Dağları eteklerindeki karlar 12 ay boyunca erimediği için ‘Lübnan’ denmiştir.
Lüksemburg: Adını ‘Lucilinburhuc’ Kalesinden alır. Bu kalenin adı sonradan ‘Lützelburg’ oldu.
Macaristan: Macar ülkesi demektir. Macarcadaki Magyar sözünden gelir. Bu sözcük bir Hun boyunun adıdır.
Malavi: Chichetewa dilinde ‘alev alan su’ demektir.
Maldiv: Hintçedeki ‘mahal’ (saray) ve ‘diva’ (ada) kelimelerinden oluşturulmuştur. Söz edilen ‘saray adası’, bugünkü başkenti Malé’dir. Eskiden sultanlar burada sarayda otururdu.
Malezya: Adı, ‘dağ, şehir, toprak’ anlamlarına gelen ‘Malai’ sözcüğünden gelir.
Mali: Adını Kral Malinke’nin kurduğu Büyük Mali İmparatorluğu’ndan (10-16. yy) almıştır.
Malta: Fönce bir sözcüktür ve ’emniyet, sığınma’ anlamına gelmektedir.
Marshall Adaları: Adını 1788’de adaları bulan Britanyalı kaptan John Marshall’ın adından alır.
Mauritius: Adını Hollanda-Doğu Hindistan işletmesini yöneten Nessaulu Moritzden alır.
Meksika: Adını Aztek Uygarlığını kuran Méxica halkından alır. Bu halk ise bu adını, aynı addaki bir gölden alır. Bu göl kenarında yaşayan kavmin adı olan ‘Méxica’, Aztek dilinde ‘Ay Gölü’ demektir.
Mısır: Mısır’ın İslam’dan önceki adı, ‘Kara ülke’ anlamına gelen Kemet idi. Mısır, 640 yılında Amr ibn-i Âs komutasındaki Müslümanlarca, alınınca bu toprakların geçmişine olan beğenileri yüzünden ülkenin adını Mısır olarak değiştirdiler. Bu bir kısaltma idi. ‘Mısır’ adı, Arapçada üç damgadan oluşur. Bunlar, ‘Mim’ (M) , ‘Sad’ (S) ve ‘Ra’ (R) damgalarıdır. Her damga, ülkenin geçirdiği ve ülke halkının yaşadığı bir süreci anlatır. Birinci damga olan ‘Mim’ (M) ‘meşakkat’, ikinci damga olan ‘Sad’ (S) ‘sabr’, üçüncü damga olan ‘Ra’ (R) ‘refâh’ anlamına gelir. Bu ülkeye İngilizler ve Fransızlar ‘Egypt’, Almanlar ‘Ägypten’, İspanyollar ‘Egipto’ derler. Bu ad, Mısır’da yaşayan Hıristiyan bir azınlık hluz ‘Kıpti’ topluluğunu belirtir. Batılılar bu Hıristiyan Kıptiler’i ülkenin gerçek iyeleri olarak gördükleri için bu adı kullanırlar.
Mikronezya: Yunanca bir addır ve ‘küçük adalar’ anlamına gelir.Misri/Musri/Musur ve İbrânîce belgelerde Misrayim şeklinde geçen Mısır adının Proto-Semitik mâsôr (sur, kale) kelimesinden, bugün Batı dillerinde kullanılan Egypt’in de (Gr. Aigyptos, Lat. Aegyptus) başşehir Memfis’in eski Mısır dilindeki ilk adı olan Hakuptah/Hikuptah’tan geldiği sanılmaktadır.
Moldova: Adını 14. yy’daki Moldova Prensliğinden alıyor. Ancak bu prensliğin egemenliği altındaki toprakların büyük bir bölümü bugünkü Romanya’dadır. Bu prensliğin adı da Moldova Irmağı’ndan gelmektedir.
Monako: Yunanlılar M. Ö. 5. yyda Monakoyu ele geçirince, kralları Herakles Monoikos adına burada bir tapınak yaptırdılar. Kral Monoikosun adından ülkenin adı olan ‘Monako’ doğdu.
Moritanya: Adının nereden geldiği noktasında iki ayrı görüş vardır. Birincisi; bu adın, Yunancada ‘kara derili insanlar’ anlamına gelen aynı kelimeden geldiğidir. İkincisi ise, ismin Maure halkından gelme olduğudur. ‘Maure’ adının kökeni, Föncedeki ‘mahurim’ (batı insanı) sözcüğüdür.
Namibya: Adındaki ‘namib’ sözcüğü Bantu dilinde ‘boş’ demektir. ‘Namib Çölü’ (Boş Çöl), ülkeye adını vermiştir.
Nepal: Nepalliler, ‘Nepal’ derken, aslında başkent Katmandu’nun yüksek kesimlerini kastederler. Bu ad sonra tüm ülkenin adı oldu.
Nijer: Adını Nijer Irmağı’ndan alır.
Nijerya: Eskiden İngiliz sömürgeciler, Nijer Nehrinden dolayı bütün Batı Afrika için ‘Nijerya’ (Nigeria) adını kullanıyorlardı. Bu ad, sonradan yalnızca bir ülke, bugünkü Nijerya ile sınırlı kaldı.
Nikaragua: Adı, buranın yerlileri olan ve bugün tamamen beyazlarla karışmış ve melezleşmiş bir Kızılderili halk olan Nikaro halkının adından gelir.
Norveç: Norveçliler ülkelerine ‘Norge’ derler. Bu sözcük, denizcilerin sözüdür. ‘Norge’, Norveççede ‘Kuzeye!’ demektir.
Orta Afrika Cumhuriyeti: Afrika’nın tam ortasında olduğu için bu adı almıştır.
Özbekistan: Adını Özbek Han’ın adından alır.
Pakistan: Bu adın anlamı Urduca ve Farsçada ‘pak insanlar ülkesi’ demektir.
Panama: Kızılderili dilinde ‘suyun akıntısına kapılan balık’ demektir.
Paraguay: Bir Kızılderili dili olan Guaraní dilinde ‘denizi doğuran ırmak’ demektir.
Peru: Adını bugünkü Ekvator topraklarında akan bir ırmaktan alır. Bu ırmağın İnka dilindeki adı ‘Pirú’ idi.
Polonya: Slavca ‘poleni’ sözcüğünden gelir ve ‘köylü’ demektir. Leh halkının yaşadığı bu ülkeye eskiden ‘Lehistan’ diyorduk. Diğer bir görüşe göre; Po+land adı, kuzey ülkesi anlamındadır. Adını Kutup Yıldızı (Polaris) adındaki Po ifadesinden alır.
Portekiz: Portekiz (Portugal) adının nereden geldiği konusunda iki ayrı görüş vardır. Birinci görüşe göre, ‘Portugal’ sözü Latincede ‘sıcak liman’ anlamına geldiği için ülkeye bu ad verilmiştir. Diğer görüşe göre ise, bugünkü Porto şehri yakınlarında bulunan ve Romalılardan kalma ‘Portus’ ve ‘Cale’ adlarındaki iki yerleşim biriminin adlarının birleşiminden oluşmuştur.
Romanya: Adı, ‘Roma yurttaşı’ demektir. Adını Roma İmparatorluğu’ndan alır. Roma sözcüğü ise ‘kent’ demektir.
Rusya: Rus sözcüğünden gelir. Doğu Slavlarının ortak adıdır. Eskiden, bu topraklarda yaşayan İsveçlilere ‘Rus’ denirdi. Yani ‘Rusya’, aslında ‘İsveçlilerin ülkesi’ demektir.
Saint Kitts ve Nevis: Adaya ilk ayak basan gemicilerin elebaşı Saint Kristofır’dan dolayı adaya ‘Saint Kitts’ adı verildi. Öbür ada ‘Nevis’in adı ise İspanyolcada ‘kar’ anlamına gelen ‘nieves’ sözcüğünden alınmadır.
San Marino: Adındaki ‘san’ sıfatı ‘aziz’ demektir. Adını 301 yılında ülkeyi kuran Riminili Aziz Marinus’tan alıyor.
São Tomé ve Príncipe: Adındaki ‘São Tomé’, 21 Aralık günü adaya ayak basan Aziz Thomas’ın adıdır. ‘Príncipe’ ise, ‘Portekiz prenslerinin zaferi’ olarak verildi.
Senegal: Adını Sénégal Irmağı’ndan alır. Senegal sözcüğünün anlamı, ‘bizim kanomuz’dur.
Seyşel Adaları: Adını Fransa Kralı XV. Ludwig’in döneminde bir devlet görevlisi olan Moreau de Séchelles’in adından alır.
Sırbistan: Sırp ülkesi demektir. Sırp sözcüğü ise, ‘koruyucu’ anlamına gelir.
Sierra Leone: Portekizce ‘Serra Lyõa’ (aslanlar dağı) dan gelmedir.
Singapur: Malaycadaki ‘Singa Pura’ adıdır ve ‘aslanlar şehri’ demektir.
Somali

 Adını Hz. Muhammed’in soyundan gelen Somali ailesinden alıyor. Hz. Ali’nin kardeşi Cafer bin Ebi Talib önderliğindeki Müslümanların göç ettiği ve İslam’ın Afrika’ya ilk yayıldığı yer bu ülkedir. O dönemde bu topraklar Habeşistan’a (Etiyopya) bağlı idi.
Sri Lanka: Bu ülkenin eski adı ‘Seylon’ (Ceylon), Çince bir addır ve ‘dertsiz ülke’ demektir. ‘Sri Lanka’ ise ‘güzel ülke’ demektir.
Sudan

 Özgün biçimi ‘Suwdan’ biçimindedir ve Arapçadaki ‘eswed’ (kara) sözcüğünün çoğuludur.
Surinam

 Adını Surinam Irmağı’ndan alır.
Suriye

Adını Asur İmparatorluğundan aldığı ve ‘Asuriye’ adından geldiği düşünülmektedir. Diğer yandan Süryani sözcüğü de Suriyeli anlamına gelmektedir.
Suudi Arabistan: Adını ülkeyi yöneten ‘Suud’ ailesinden alır. Arap sözcüğü ise, Semitik dillerde ‘karışık insanlar, çöl, gün batımı, karmaşık, tüccar, kuzgun, göçebe’ gibi anlamlara iyedir.
Şili

 Şili (Chile) adının kökeni, bir Kızılderili dili olan Kuechua dilindeki ‘çili’ (şili) sözcüğüdür ve ‘dünyanın sonu’ demektir.
Tacikistan

 Taciklerin ülkesi demektir. Tacik ise bir Fars boyunun adıdır.
Tanzanya

 Bu ülke, iki ayrı bölgeden oluşur. Ülkenin asıl toprak parçası olan ‘Tanganyika’ ve Hind Okyanusu üzerindeki ‘Sansibar’ (Zenzibar) Adası. ‘Tanzanya’, bu iki ismin birleşimidir.
Tayvan

 Ülkenin eski adı olan ‘Formoza’, Portekizli denizciler tarafından verilmiş bir addı. Portekizcede ‘güzel ada’ anlamına geliyordu. Çince olan ‘Taiwan’ ise, ‘deniz kenarındaki teraslar’ demektir. Burada kastedilen, bu ada ülkesinde deniz boyunca dizilmiş olan pirinç tarlalarıdır.
Togo

Ewe dilinde ‘su’ demektir.
Tunus 

Adını ülkenin başkenti olan ‘Tunis’ kentinden alır. Berbericede ‘karargah’ anlamına gelir.

Uganda

Adını Buganda Krallığından alır ve anlamı ‘insanların ülkesi’dir. ‘Bu’ sözcüğü ‘ülke’ demektir, ‘ganda’ ise ‘insanlar’ anlamındadır.Uruguay: Adını Uruguay Irmağı’ndan alır ve Kızılderili dilinde ‘kuş ırmağı’ demektir.
Ürdün: Adını bu ülkedeki Ürdün Irmağı’ndan alır.
Venezuela

 İtalya’nın Venedik kentinin İspanyolca adıdır ve ‘Küçük Venedik’ demektir.
Vietnam 

Bugünkü ‘Vietnam’ ülkesine Çinliler M.Ö. 111 yılında ‘güneydeki ülke’ anlamında ‘Nam Viêt’ adını verdiler. Bu iki sözcük yer değiştirip birleşti.

Yeni Zelanda

 Adını Hollanda’nın ‘Zelanda’ (Zeeland: Su ülkesi) kentinden alır. Avustralya’ya ‘Yeni Hollanda’ adını veren Hollandalılar, bu ülkeye de ‘Yeni Zelanda’ adını verdiler ve bu ad sonradan değişmedi.

Yunanistan

Yunan sözcüğü, Ionlu (Ionian: Ion’da yaşayan) sözcüğünden gelir. Yunanistan ise, Ionluların ülkesi demektir.
Zaire: Bu ülkenin dilinde ‘büyük su’ demektir.
Zambiya

 Asını Zambezi Irmağı’ndan alır

Doğu Timor

 Ülkenin özgün adı ‘Timor Leste’, ‘Doğu Doğu’ ya da ‘Doğu’nun Doğusu’ anlamına geliyor. Şöyle ki; Timor, Endonezce/Malaycada ‘doğu’ anlamına geliyor. ‘Leste’ ise yerli dil Tetumcada ‘doğu’ anlamına geliyor.

Moğolistan

Moğolların ülkesi demektir. Moğollar   Ural -Altay kavımıdır.

Yücel Tanay
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
Özgür Hayat
Sonraki
Adım Hıdır Elimden Gelen Budur!

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.