Kendi Sınırlarını Aşmak

Özgüven Ve İletişim Becerilerinin Sınırları Aşmak Metodu İle Geliştirilmesi  

Kadir ERGİN

Özet: Bu çalışmanın amacı; bir bireyin kendisinin yeterli olmadığını düşündüğü alanlarda, durumlarda yeterli olabilmek için kendi sınırlarını aşmaya başlatılması ve alıştıktan sonraki özgüven gelişimi, iletişim becerilerinin gelişimi ve girişimcilik ruhu uyandırmaktır. Bu değişim sürecinde kişinin kişisel becerileri, eğitimleri dikkat çekici bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda bireylerin var olduğu günden itibaren sürekli merak etmesi ve de cevaplar araması bu sınırları aşmada önemli bir faktör olarak görülmektedir.

Bu araştırmanın sonucu olarak bireylerin sınırlarını aşmakla özgüven sahibi olmak algısı ile arasında çarpıcı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Abraham MASLOW’un yazılarından alıntılar yapılarak bireyin kabuğundan çıkarak yeteneklerini, gücünün yetebildiği sınırları aşmanın insan hayatına etkisi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Özgüven, Öz saygı, İletişim Becerileri

Abstract: The aim of this article is to get a person to stratr to get beyond his limits on fields, situations, about which one thinks he/she is not efficient, to be efficient and to arouse interest, improve self-confident and comminication skills. On this alteration process one’s esucation and personal skills playan significant role. İn this context, since the day one exist, hiscuriosity and seekind for answers have been a substanial factor on getting beyond his limits.

According to this study’s result, it is determined that there is an impressive connection between getting beyond the limits and and having self-confident. Besides, by quoting from Abraham MASLOW’s writings, the effect of getting by coming out of the Shell on human life werwlaborated

Keywords: self confidence, self respect, Communication skills

Kadir ERGİN

GİRİŞ

İnsanoğlunun evreni merak ettiği günden beri, kısaca varoluştan beri tabiata, çevresine, eğitim hayatına, iş hayatına bakıp belirli anlamlar, yargılar çıkarmaya çalışmıştır. İnsanın, üzerindeki elbiseden de anlaşılacağı üzere biyolojik donanım üstüne bir şey koymadan hayatta kalamayacağı tanısına varılmıştır. Aynı durum canlının duygusal dünyasında da yer alır. (Sinan CANAN 2019).

Hayat bir mücadele olgusundan oluştuğu için kendisi ile mücadele eden insan en değerli insandır.(R. Browning) Bu mücadele olgusunun temelinde ise özgüven yer almaktadır.

Özgüven kavramı pek çok kişi tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. İngilizcede ‘n. Self Confidence, aplomb’ gibi anlamlara gelen bu kelime Latincede ise sui fiducia (güven üzerine) anlamı taşımaktadır.

Psk. Nilüfer ŞİŞMAN’a göre özgüven; “kendimize yönelik iyi duygular geliştirmemiz sonucu kendimizi iyi hissetmemiz demektir.” psk. Nezehat BEDİR’e göre ise; “bireyin kendinden memnun ve kendisiyle barışık olmasıdır.” (Akt: T.E 2007)

Kendi Sınırlarını Aşmak

İletişim Becerileri kavramı

İletişim kendi içerisinde çok yönlü dallara ayrılan ve de var olabilmesi için gerekli şartları barındıran bir kavramdır. Bu şartlar; Kaynak(bilgiyi ileten) ve Hedef(bilgiyi yorumlayan) aynı ortamda olmalıdırlar.

İletişim becerilerinden bahsedebilmek için en önemli şart kaynağın kodladığı *(hedef tarafından anlaşılır hale getirdiği), Mesaj hedef tarafından algılanmalı ve kod çözülürken *(mesaj yorumlandıktan sonra) hedefe bununla ilgili bir tepki vermelidir. Bu durumda model tersine döner ve hedef kaynak, kaynak ise hedef haline gelir. Mesaj alıp vermenin karşılıklı olmadığı durumlarda (örneğin; hedefin sürekli tepkisiz kalması) iletişimden söz etmek olası değildir. Bu gibi durumlarda “haber alma” daha uygun bir tanım olacaktır. (Ekşi: Treachery, 2002)

İletişim becerilerinin yetersiz olması küçük yaşlardan başlayan bir süreçtir. Bu sürecin en etkin rollerinden birisi ise eleştirel ve baskıcı ebeveynlerin tutumlarından kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Bireyin kendisine olan özgüvensizliği, öz saygısızlığı o zaman diliminden itibaren başlar.

Özgüven Ve İletişim Becerilerinin Sınırları Aşmak Metodu İle Geliştirilmesi  

Uzman psikiyatristlere göre her anne-baba çocuğunun kusursuz olmasını ister ve bu nedenle bazı davranışları iyi niyetle de olsa tersi sonuçları doğurur. Tutarsız ve müdahaleci yaklaşımda kişiyi kararsız bir insan haline getirir. Kişinin yapmak istediğini yapamaması, bir türlü o sınırı aşamaması durumu oluşur. Sonraki yıllarda da okul hayatında, arkadaş ilişkilerinde veya iş hayatında yaşanan küçük gibi görünen fakat duygusal olarak ağır travmalara neden olan sebepler kişinin özgüven eksikliği yaşamasına neden olur. (uzm. Feyzullah ALPMAN)

Özgüven – Özsaygının Değerlendirilmesi

İnsan içindeki sınırsız gücün farkına varabilmesi, var olan potansiyelinin neler olduğunun bilinmesi sınırları zorlamanın içine girer. Daha sonra bu gücün bileşenlerini bulma ve kendi karakterinde nelerin yer aldığını tespit edip o yönde hareket etmek gerekir.

Hedeflerin belirlenmesi, özgüven patlaması, duyguların kontrol edilmesi, olumlu olma ve olumlu davranma, düşünce, öğrenme, okuma güzel konuşma, hafıza teknikleri vb. konuların hepsi hem özgüven hem özsaygı hem de kişisel gelişimin kapsamı içindedir. Kişi bunlardan hangisi için hangisi önemli ise onu seçer ve onda yoğunlaşır. Bu tercih herkes için farklıdır. Kişisel gelişimin, özgüvenin, sınırları aşmanın kişinin hedeflerine ulaştıkça yenilerine yönelmesi yeni hedefler aramasıdır. (sezik, 2005:11)

Genel itibari ile bütünü hakkında bilgi sahibi olmak, aşılan sınırın ardından, dayanılmaz bir merak duygusuyla yeni bir keşfe çıkmaktır. Bir insanın kendini yeterli görmediği alanlarda yeterli olabilmek adına bir değişim sürecini başlatmasını ifade etmektir. Sınırları zorlayıp aşma sürecinde birey tüm evrenin bir değişim sürecinde olduğunu görür, bu sebeple kendisinin de bu değişime ayak uydurması ve her yönde kendisini geliştirmesi gerektiğinin farkındadır. (özkan, 2003: 46-47)

Kadir ERGİN

Yöntem 

Bu çalışmada aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.

H1: kişilerin sınırlarını aşmak kavramını “haddini aşmak” olarak algılamaları, kişiye göre farklılık gösterir.

H2: kişilerin sınırlarını aşmak kavramını “özgüven yaratmak” olarak algılamaları psikolojiye göre farklılık gösterir.

H3: kişilerin sınırları aşmak kavramını “kendini geliştirmeye yönelik adımlar” olarak algılamaları çabalarına göre farklılık gösterir.

Sonuç Ve Öneriler

Bu çalışmada kişinin aslında potansiyelinin ne kadar yükseğine veya potansiyelini ne kadar yükseğe çıkarabileceği düşünülerek birçok ölçek geliştirilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda bireyin iletişim becerilerini de kullanarak kendisine olan özgüven ve özsaygı kavramını benimseyip kendi sınırlarını aşmanın doğurduğu bulgular elde edilmiştir. Kişinin kendi benliğini fark ettikten sonra araştırmalar yapıp hangi alanda daha iyi olduğuna karar verdikten sonra üzerinde yoğunlaşıp sınırları zorlayabilir, başarabilir…

KAYNAKÇA

Balcý, A. (1995). Sosyal Bilimlerde Araþtýrma. Ankara: Ankara Üniversitesi

Eðitim Bilimleri Fakültesi.

Bolat, S. (1996). “Eðitim Örgütlerinde Ýletiþim: Hacettepe Üniversitesi Eðitim

Fakültesi Uygulamasý”, Hacettepe Eðitim Fakültesi Dergisi, 12: 75-80.

Büyüköztürk, Þ. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analiz El Kitabý.

Ankara:Pegem Yayýncýlýk.

Çetinkanat, C. (1996). “Ýnsan Ýliþkilerinde Ýletiþim”, Çaðdaþ Eðitim Dergisi,

223.

Karasar, N. (2005) Bilimsel Araþtýrma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayýn Daðýtým

Korkut, F. (1996). “Ýletiþim Becerileri Deðerlendirme Ölçeðinin

Geliþtirilmesi”, Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Dergisi, Cilt:2, Sayý:7.

yalçın KARAGÖZ 2008 Ýletiþim Becerileri Deðerlendirme Ölçeðinin

Faktör Analizi Metodu Ýle Geliþtirilmesi

Feyzullah ALPMAN Özgüven Eksikliği ve Geliştirme Yolları

kadir-ergin
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
24 kasım

24 kasım

Sonraki
Hayat Zor Ama Devam Ediyor (Tanışma Yazısı)

Hayat Zor Ama Devam Ediyor (Tanışma Yazısı)

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.